לתרומות

לתרומות בישראל לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

לתרומות בארה"ב לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

צור קשר

Proudly Designed by copyeidit - wix expert

  • Kollel Chatzot YouTube

תיקון חצות

אמרו רבותינו ז"ל: אין רינה של תורה אלא בלילה, והיא שעת רצון להצטער על חורבן בית המקדש באמירת סדר תיקון חצות, ולשפוך שיחה ולדרוש סליחה. וכמה שלימות יוכל האדם להשיג בלילה יותר מביום, ובספרים הקדושים ובפרט בזוה"ק הפליגו מאוד מאוד בשבח למי שזוכה לקום בחצות לילה.

תיקון חצות בוידאו - כולל בעל השדה - צפו בסרטון 

מגודל מעלת תיקון חצות לילה

שאין שם מגודל חשיבות זמן חצות לילה.

ורבנו האר"י הקדוש גילה לנו ברוח קדשו שהוא הזמן המובחר שיש לקונן ולהתחנן על הגלות, ונתגלה לו מאליהו הנביא זכור לטוב סדר התיקונים שיש לומר בזמן חצות. ודע כי לדעת המקובלים (כה"ח סימן א ס"ק ט"ז בשם שער הכוונות ועוד ספרים) תיקון חצות עדיף מלימוד תורה ולא יחוש לביטול תורה באותה שעה.

כתב השולחן ערוך ( אור החיים סימן א סעיף ב' וג' ): " המשכים להתחנן לפני בוראו יכוין לשעות שמשתנות המשמרות וכו' שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן והגלות רצויה וכו'. ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש " .

ובפסקי תשובות (שם) הביא את לקט קצר מגודל מעלה זו וז"ל: נאמר (איכה ב' י"ט): "קומי רוני בלילה  לראש אשמורות". והקב"ה בעת ההיא שואג כארי ואומר: " אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם " .

וכתוב בספר "שער הכוונות (דרושי לילה דרוש ד') וז"ל:  ואין קץ ותכלית לשכרו, ואין למעלה ממנו, ויהיה מכלל אותם הצדיקים הגוזרים למטה ודבריהם מתקיימים למעלה"!!! 

ומי שעושה כן הוא אהוב למעלה ונחמד למטה. והקב"ה ימלא משאלות ליבו, וממתיק את הדינים, והוא תיקון לפגם הברית, וסגולה לפרנסה ולבריאות הגוף, חכמה ועוז, ואריכות ימים ושנים, ועוד הרבה מעלות טובות לאין שיעור.

הנפש ובקול נהי ובכי על צער השכינה וירושלים של מעלה והתורה הנתונה למשיסה, והיו מצפים בכל לב ונפש לישועה השלימה. ואמרו חז"ל (תענית ל:): 'מי שאינו משתתף בצערן של ישראל לא יזכה ח"ו לראות בנחמתן '. וכתב המסילת ישרים (פי"ט): 'ואל יאמר האדם מי אני ומה אני שאתפלל על הגלות וירושלים, המפני תפילתי יכנסו הגלויות ? תשובתו בצידו כדשנינו לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם '.

עד הבוקר, שיש לזה עצה לשכור אברך במקומו שיקיים את זה ויעלה לו כאילו הוא קיים כמו שכתוב: "בצל החכמה בצל הכסף". וכאשר זכינו בס"ד להקים כולל חצות כאן בעירנו בית שמש, בוודאי ראוי לכל אדם ואדם לתמוך בכולל, ויעלה לנדיבים גם להם את המעלות אלו של הקמים חצות.

ואם העולם היה יודע ממעלת מחזיקי כולל "חצות לילה" היו רודפים להחזיקם בכל כוחם וממונם!!! אשרי אדם אשר זוכה לקחת חלק בהחזקת התורה הזאת, והיא מעלת הצדקה המובחרת ביותר!

תרומות מזון

מתן תרומות מזון לנזקקים הוא בעל אל-חסאדה. התרומות נאספות מבעלי עסק מקומיים נדיבים ומופצים בקהילה.

תרומות

 ברוך הוא האיש אשר ראוי לקחת חלק בשמירת התורה הזאת, שכן היא אחת הצורות הטובות ביותר של צדקה!

יששכר וזבולון

לתת חסות לאברכים ולחלוק עימם

לימוד תורה לאחר חצות .